Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne zostały utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 roku. Specjalna strefa ekonomiczna jest wyodrębnionym administracyjnie terytorium przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. Utworzenie stref miało na celu między innymi:

  • rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
  • rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
  • rozwój eksportu,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów
  • i świadczonych usług.


Od początku funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych nastąpił na ich terenie realny wzrost zatrudnienia oraz napływ nowych technologii.

W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych. Podstrefa Zamość została utworzona w 2009 roku jako część Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK" Mielec.

PODSTREFA ZAMOŚĆ - DLACZEGO WARTO?

Podstrefa Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to pierwotnie ponad 50 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w dwóch kompleksach działek - Starowiejska i Szczebrzeska. Po kilku latach funkcjonowania podstrefy do zagospodarowania inwestycyjnego pozostało około 40 ha przy kompleksie Szczebrzeska.

LOKALIZACJA KOMPLEKSU SZCZEBRZESKA


Inwestorzy, którzy zdecydują się na terenie Podstrefy Zamość ulokować swoją działalność mogą liczyć na regionalną pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Jedynie na obszarze Polski Wschodniej, w tym na terenie SSE "EURO-PARK" Mielec wynoszą one: 50% dla inwestorów dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia na:

- nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

- nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,

- rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych,

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej; w przypadku inwestorów innych niż mali i średni koszty tych inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 50%.

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres 5 lat - duzi przedsiębiorcy lub 3 lat - mali i średni.

Miasto Zamość prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy.
Przedsiębiorcy decydujący się na lokalizację swojej inwestycji na terenach należących do Podstrefy Zamość - SSE EURO-PARK Mielec zostają objęci zwolnieniem z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na prowadzenie inwestycji przez okres:

- 12 miesięcy  - przy utworzeniu co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

- 24 miesięcy - przy utworzeniu co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

- 36 miesięcy - przy utworzeniu co najmniej 20 nowych miejsc pracy,

- 48 miesięcy - przy utworzeniu co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Ponadto przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.

Procedura przyznawania zezwolenia na inwestycje w Podstrefie Zamość realizowana jest dwuetapowo - na poziomie Urzędu Miasta Zamość oraz finalnie na poziomie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, która zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec. 

Na terenach specjalnej strefy ekonomicznej jako priorytetowe uznaje się inwestycje realizowane w następujących sektorach:

- motoryzacyjnym,

- lotniczym,

- elektronicznym,

- maszynowym,

- biotechnologii,

- chemii małotonażowej,

- działalność badawczo-usługowa,

- sektor nowoczesnych usług,

- przemysł produkujący urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych.


Szczegółowe informacje o dostępnych terenach inwestycyjnych wchodzących w obszar zamojskiej podstrefy ekonomicznej dostępne są w zakładce NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE.